Groepsvereniging Scouting Aquarius

Alle leden zijn lid van groepsvereniging Scouting Aquarius

Doelstelling

1. De groepsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de

groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een

plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een

bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

2. De groepsvereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het actief beoefenen van het Scoutingspel binnen de groep en het onderhouden van

contacten met andere scoutinggroepen en de diverse niveaus binnen Scouting

Nederland;

b. het behartigen van de materiële en financiële belangen van de groep;

c. het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar

aan het Scoutingspel in de groep;

d. het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen van de contributies aan Scouting

Nederland voor de groepsvereniging en haar leden;

e. alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel die

niet in strijd zijn met het doel en met de belangen van de groepsvereniging en/of van

Scouting Nederland.

3. De groepsvereniging draagt een algemeen karakter

4. De groepsvereniging beoefent het Scoutingspel conform de richtlijnen, het

huishoudelijk reglement en kaders zoals deze door Scouting Nederland zijn

vastgesteld.

5. De groepsvereniging houdt zich aan de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk

reglement van Scouting Nederland.

6. De groepsvereniging is zich ervan bewust dat zij deel uitmaakt van de landelijke en de

internationale scoutingbeweging.

7. De groepsvereniging is als scoutinggroep erkend door Scouting Nederland en maakt

daarmee deel uit van de wereldwijde scoutingbeweging. Indien deze erkenning door

Scouting Nederland mocht worden ingetrokken, zal de groepsvereniging zich in het

maatschappelijk verkeer, zowel naar aard, uitstraling en gedrag, niet langer

manifesteren als scoutinggroep.

 

Het bestuur

Het bestuur van de groepsvereniging wordt gevormd door:

Voorzitter:

VACATURE

Secretaris:

Mark Dekker (0226-722935)

postadres 

Pimpelmeesstraat 15

1749 VM Warmenhuizen

tel 0226-722935
e-mail info@scoutingaquarius.nl

Penningmeester:

Mascha van der Weide (06-37290882)

Bestuursleden

Jan Muntjewerf (06-54622304)