HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

VOORWOORD

 

Scoutinggroep AQUARIUS ("waterman") is opgericht op 1 september 1981 te Dirkshorn.

 

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op en in principe ondergeschikt aan het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Voor alle onderdelen van dit laatste huishoudelijk reglement, die niet direct van toepassing zijn op de groep, wordt verwezen naar het volledig huis­houdelijk reglement van Scouting Nederland.

 

Op een aantal punten is een aanvulling of een aanpassing gepleegd op het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

 

In dit reglement zijn in het algemeen, terwille van de lees­baarheid, personen aangeduid in de mannelijke vorm. Het spreekt vanzelf dat hiervoor ook de vrouwelijke vorm kan worden gele­zen.

 

HOOFDSTUK 1 DE GROEP

 

Het Spel van Verkennen wordt gespeeld in groepen, samengesteld uit één of meer speleenheden. Een speleenheid wordt gevormd door een aantal juniorleden met het stafteam van die speleenheid.

 

De groep is de organisatorische eenheid, waarbinnen de uitvoering van het Spel van Verkennen plaatsvindt en waarin het samenspel van de speleenheden gestalte krijgt.

 

De groep als geheel zorgt voor de noodzakelijke middelen, zoals huisvesting, spelmaterialen, steun en motivatie, organisatie, externe contacten, financiën en groepsbegeleiding.

 

Op 1 september 2010 bestaat de AQUARIUS groep uit de navolgende speltakken[1]:

dolfijnenwacht (welpen): meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar,
zeeverkennerswacht (scouts): meisjes en jongens van 11 tot 16 jaar,
wilde vaart (rover scouts): meisjes en jongens van 16 tot 20 jaar.

 

De financiële en materiële belangen van de scoutinggroep AQUARIUS worden behartigd door de "Stichting ter behartiging van de belangen van de Aquariusgroep", hierna te noemen “de Stichting”. Van de Stichting is een stichtingsakte opgemaakt op 29 maart 2010 ten overstaan van notaris Veldhuizen Beens Van de Castel te Amersfoort


HOOFDSTUK 2 DE GROEPSRAAD

 

De groepsraad is het overlegorgaan binnen de groep en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de groep.

 

De groepsraad bestaat uit:

alle leid(st)ers en teamleid(st)ers,
alle leden van het groepsbestuur, vertegenwoordigd door de groepsbegeleider

allen zover zij lid zijn van Scouting Nederland.

 

Het staat de groepsraad vrij adviseurs aan te trekken.

 

Stemrecht:

Alle groepsraadsleden hebben één stem.
Alle groepsraadsleden, ook de aspirant-leden die nog niet in het bezit zijn van een erkenning, hebben spreek- èn stemrecht.

De groepsraad gaat er van uit dat haar aspirant-leden zo spoedig als mogelijk een voor hun functie noodzakelijke cursus, ter verkrijging van een erkenning, zullen vol­gen (zie Hoofdstuk 6 huishoudelijk reglement Scouting Nederland 2005).

 

De groepsraad heeft als functie:

het bepalen van het beleid van de groep binnen het door de vereniging terzake vastgestelde en het controleren van de uitvoering van het beleid,
het groepsbestuur toestemming te verlenen in te stemmen met de erkenningaanvraag van nieuwe (team)leid(st)e­rs en groepsbestuursleden aan het regiobestuur,
het vaststellen van de samenstelling en het benoemen van de leden van het groepsbestuur
het onderhouden van contacten met regio en andere geledingen bin­nen Scouting Nederland en met de regionale admiraliteit.

 

Hieruit vloeien ondermeer de volgende taken voort:

het coördineren van de activiteiten van de tot de groep behorende speleenheden,
het bepalen van standpunten ten aanzien van nieuwe voorstellen over het spelaanbod,
het bespreken van de agenda's van de regioraad en de regionale admirali­teit en het benoemen van twee vaste afge­vaardigden alsmede hun plaatsvervangers voor een zittingsduur van drie jaar naar de regioraad en de admi­raliteitsraad,
het onderhouden van contacten met de ouders,
het goedkeuren van een meerjarenplan, een jaarplan alsmede een jaarverslag,
het benoemen van de teamleid(st)er van elke speleenheid in de groep.


 

De functie van voorzitter van de groepsraad wordt vervuld door de groepsbegeleider.

 

De groepsraad vergadert tenminste éénmaal per kwartaal of zoveel vaker als het groepsbestuur of tenminste éénderde, maar ten hoogste vijf leden, van de groepsraad dit nodig vindt.

 

Indien de groepsbegeleider dit wenselijk acht, kan het leden van het dagelijks stichtingsbestuur uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen van de groepsraad. Zij houden dan een adviserende stem.

 

Besluitvorming

Besluitvorming binnen de groepsraad geschiedt bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn ongeldig. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Vóór de vergadering ingebrachte schriftelijke stemmen zijn geldige stemmen.

 

10.          a.  Voor de vergaderingen van de groepsraad wordt een schrif­telijke agenda toegestuurd aan de leden van de groeps­raad; van de vergaderingen wordt een schriftelijk ver­slag gemaakt. Dit wordt toegezonden aan de leden van de groepsraad, het groepsbestuur en aan eventuele andere aanwezigen.

              b.  De agenda en eventuele toelichting voor de groepsraadsvergadering zal een week voor de vergadering in het bezit van de deelnemers aan die vergadering zijn.

              c.  Alle leden van de groepsraad kunnen agendapunten voor de groepsraadsvergadering indienen. Deze agendapunten dienen veertien dagen voor de betreffende vergadering in het bezit van de secretaris te zijn. Het is eveneens mogelijk tijdens de rondvraag een verzoek tot plaatsing van een agendapunt op de agenda voor de volgende vergadering te doen.

              d.  Het groepsbestuur heeft het recht tijdens de rondvraag gestelde vragen als agendapunt op de agenda voor de volgende vergadering te plaatsen.

 

 

HOOFDSTUK 3 HET GROEPSBESTUUR

 

1. a.   Het groepsbestuur bestaat uit tenminste drie personen, onder wie in elk geval:

- een voorzitter,

- een secretaris,

- een groepsbegeleider.

b. Elk lid van het groepsbestuur dient lid te zijn (te worden) van Scouting Nederland.

 

2. a.   Alle leden van het groepsbestuur worden door de groeps­raad voor de periode van drie jaar gekozen. Herverkiezing is mogelijk.

b.       De voorzitter, secretaris en groepsbegeleider worden in functie gekozen.

c.       Elk jaar treedt éénderde van het bestuur af volgens rooster door het bestuur vast te stellen. Degene die (tussentijds) wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de voorganger in.

d.       Elk lid van het groepsbestuur kan zijn functie ter be­schikking stellen als hij meent deze functie niet (meer) naar behoren te kunnen vervullen.

e.       De groepsraad heeft het recht om leden van het groepsbe­stuur te verzoeken om hun functie ter beschikking te stellen indien zij in meerderheid van mening is dat bedoeld lid of leden van het groepsbestuur zijn/hun functie(s) niet naar behoren vervuld/vervullen.

 

3. a.   De zittende leden van het groepsbestuur kunnen personen ter verkiezing tot groepsbestuurslid voordragen aan de groepsraad.

b.       Leden van de groepsraad kunnen ook zelf personen ter verkiezing tot groepsbestuurslid aan de overige leden van de groepsraad voordragen.

 

4. Twee leden van het groepsbestuur, onder wie de voorzitter, dienen 21 jaar of ouder te zijn.

 

5. a.   Het is niet wenselijk dat de functie van groepsvoorzitter wordt gecombineerd met de functie van (team)leid(st)er.

b.       Het is niet wenselijk dat de functie van groepsbegeleider wordt gecombi­neerd met de functie van (team)leid(st)er.

 

6.       Groepsbestuursleden dienen, wanneer zij tevens (team)leid(st)­er zijn, uit verschillende speleenheden te komen.

 

7.       Indien een bestuurslid aftreedt vóór het einde van de ter­mijn waarvoor hij gekozen was, wordt door tussentijdse verkiezing in zijn vervanging voorzien.

 

9. a. Het groepsbestuur heeft als functie:

-         het zorgdragen voor de realisering van de doelstelling van de vereniging binnen de groep,

-         het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep,

-         het voorbereiden en voorzitten van de bijeenkomsten van de groepsraad en deze alle informatie verschaffen, die nodig is voor het vaststellen en controleren, alsmede het uitvoeren van het vastgestelde beleid binnen de groep,

-         het verzorgen van de representatie van de groep,

-         het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leiding van de groep,

-         het coördineren van de activiteiten van alle onderd­elen binnen de groep,

-         het verzorgen van de groepsbegeleiding, via de groeps­begeleider.

b. Uit deze functie vloeien ondermeer de volgende taken voort:

-         het bieden van voldoende mogelijkheden voor reacties vanuit de spel eenheden op het spelaanbod en de nieuwe ontwikkelingen daarin,

-         het zorgdragen voor een evenwichtige aandacht voor het levensbeschouwelijke element in het spel,

-         het zorgdragen voor contacten met de ouders door middel van bijeenkomsten en informatieve mededelingen,

-         het doen verzorgen van een goede communicatie binnen de groep,

-         het stimuleren van de (team)leid(st)ers, stichtingsbe­stuursleden en stamafgevaardigden om deel te nemen aan het door het regiobestuur te organiseren regio-­overleg,

-         het (doen) bijhouden van een groepsadministratie en eventueel een groepsarchief,

-         het zorgdragen voor een doeltreffende werving van kaderleden,

-         het zorgdragen voor de jaarlijkse inschrijving van de groep bij het landelijk bureau,

-         het bevorderen van deelname van groepsleden aan regio-activiteiten respectievelijk regionale activiteiten,

-         er voor zorgdragen, dat de agenda voor de groepsraad een week voor de desbetreffende vergadering in het bezit van alle deelnemers is,

-         het groepsbestuur zal, buiten de in de groepsraad genomen besluiten, tevens alle voorkomende zaken afhan­delen, direct beslissingen nemen in die gevallen waarin de groepsraad door tijdgebrek niet kan worden gekend of in routinegevallen niet behoeft te worden gekend, doch zal over al deze zaken in de eerstvolgende groepsraadsvergadering verantwoording afleggen.

 

10.a. De groepsbegeleiding geschiedt in principe door één persoon.

b.       In uitzonderingsgevallen kan de groepsbegeleiding door het hele groepsbestuur worden overgenomen of door meer dan één persoon geschieden. In dergelijke gevallen treedt er één persoon op als teamleider.

 

11.a.  Onder de verantwoordelijkheid van het groepsbestuur heeft de groepsbegeleider als functie:

-         het als een team doen werken van de (team)leid(st)ers, zowel in de eigen speleenheid, als samen met de andere speleenheden binnen de groep.

b. Uit deze functie vloeien ondermeer de volgende taken voort:

-         het zorgdragen voor een juiste opvang en begeleiding van nieuwe stafleden,

-         het stimuleren tot deelname aan trainings- en vormings­momenten en cursussen, zoals deze op regio- gewes­telijk en landelijk niveau georganiseerd worden,

-         het onderhouden van regelmatige contacten met de respectievelijke speladviseurs en bespreken van onder meer de ervaringen van de deelnemers aan de cursussen,

-         het bevorderen van een regelmatig contact tussen lei­ding en speladviseurs,

-         het bemiddelen bij meningsverschillen.

 

12.a. Het groepsbestuur regelt zijn eigen vergaderingen en de verslaglegging daarvan.

 

HOOFDSTUK 4 HET STAFTEAM

 

1. Het stafteam bestaat uit de teamleid(st)er en leid(st)ers van een speleenheid.

 

2. a.   De teamleid(st)er wordt door de groepsraad benoemd, nadat het betreffende stafteam gehoord is.

b. 1.   De teamleid(st)er vervult een coördinerende functie in het team.

2.       De teamleid(st)er representeert het team naar buiten.

 

3.       De leeftijdsgrenzen welke gelden voor de (team)leid(st)ers van de verschillende speleenheden, zijn afzonderlijk opgeno­men in hoofdstuk 13 van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

 

4.       Onder verantwoordelijkheid van het groepsbestuur draagt het stafteam zorg voor:

-         de uitvoering van het spel van verkennen in de betreffende speleenheid volgens de landelijk opgestelde richtlijnen,

-         het voorbereiden en programmeren van de bijeenkomsten van de betreffende speleenheid,

- de ledenadministratie en de financiële administratie van de betreffende speleenheid,

-         het onderhouden van contacten met de ouders van de junior­leden,

-         het onderhouden van contacten met de regiospeladvi­seurs,

-         het deelnemen aan trainingen en activiteiten van het regio en de regionale admiraliteit,

-         de benodigde speltechnische deskundigheid binnen het stafteam,

-         de voordracht voor de benoeming van leid(st)ers van het stafteam.

 

5. Het stafteam regelt zijn eigen vergaderingen.

 

6.a.    Na het toetreden tot het stafteam zal iedere leider zo spoedig mogelijk de basiscursus voor zijn speltak volgen, zodat een erkenning kan worden aangevraagd.

b.       Binnen het stafteam dient altijd minstens één staflid in het bezit te zijn van een kampeer/bivakerkenning voor de leeftijdsgroep van de betreffende speltak.

 

7.       Een leider verplicht zich bij zijn toetreden tot het staf­team, om bij elke bijeenkomst van het betreffende onderd­eel, deel te nemen aan het (bege-)leiden van het op de programmabespreking afgesproken spelprogramma.

 

8.       Een leider verplicht zich bij zijn zijn toetreden, die onderdelen van een programma, die hij bij de programmabe­spreking op zich heeft genomen, deugdelijk voor te berei­den.

 

9.       Een leider verplicht zich, zoveel als in zijn vermogen ligt, deel te nemen aan de groepsraadsvergaderingen, het regio- en admiraliteitsoverleg en door regio of admiraliteit te organiseren spel- en/of trainingsbijeenk­omsten.

 

10.a.In geval van ziekte of verhindering van een lid van het stafteam, zal deze zo spoedig mogelijk de teamleider op de hoogte brengen van zijn afwezigheid.

b. Bij ernstige ziekte, ongeval of ziekenhuisopname zal de teamleider het groepsbestuur inlichten.

 

11.a.In geval van ziekte of verhindering van de teamleider, zal deze het lid van het stafteam, die als zijn ver­vanger kan optreden, zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van zijn afwezigheid.

b.       Bij ernstige ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van de teamleider, zal bovenbedoeld lid van het stafteam ook het groepsbestuur inlichten.

 

13.     De teamleider zal binnen een kalendermaand na het toetre­den van nieuwe leden tot het stafteam, de groepssecretaris en de groepsbegeleider hiervan op de hoogte stellen.

 

14.a.De teamleider verplicht zich om zes weken na toetreding van een nieuw juniorlid diens ouders of verzor­gers door middel van een zogenaamd "ouderbe­zoek" op de hoogte te brengen van de gang van zaken bij scouting in het algemeen en de groep in het bijzonder.


 

b.       Indien na dit bezoek besloten wordt het juniorlid te installeren, dient de teamleider zo spoedig mogelijk de groepssecretaris, de penningmeester van het stichtingsbe­stuur en eventueel de insignekasbeheerder hiervan op de hoogte te stellen; de penningmeester en de groepssecreta­ris door middel van het inschrijfformulier, de insignekas-beheerder door middel van het bestelformulier. Tevens ontvangt de penningmeester dan een eventueel door de ouders/verzorgers aangegaan en ondertekend huurcon­tract betreffende de verhuur van een reddingsvest. De contributiebetaling gaat als regel de 5e week in.

c.       In principe wordt er vanuit gegaan dat nieuwe juniorle­den, indien zij vier achtereenvolgende weken de opkomst hebben bezocht, de daaropvolgende week van de speltakstaf een inschrijfformulier ontvangen. Dit geldt met name als het ouderbezoek, om wat voor reden dan ook, nog op zich laat wachten. De contributiebetaling gaat dan ook als regel de 5e week in.

 

15.     De teamleider is verantwoordelijk voor het bijhouden van een presentielijst. Aan de hand van deze lijst dient actie te worden ondernomen door de teamleider, of een door hem aan te wijzen staflid, indien een juniorlid langer dan drie weken om onbekende redenen niet aanwezig is geweest. Wijzigingen in het ledenbestand dienen binnen drie weken aan de groepssecretaris en de penningmeester van de stich­ting te worden gemeld.

 

16.     Stafleden van een team kunnen in principe niet ingezet worden als staflid voor een ander team. In bepaalde geval­len kan de groepsraad anders beslissen.

 

17.     Indien stafleden een functie willen aanvaarden binnen scouting, maar buiten de groep, dient hierover tevoren overleg plaats te vinden met de groepsraad. Dit, om te voorkomen dat het goed functioneren van de groep/het eigen onderdeel in gevaar komt.

 

18. Uitsluiting

a. De groepsraad is het recht voorbehouden personen die zich hebben aangemeld als nieuwe leiding, na samenspraak met de betrokkenen, te weigeren op grond van hun activiteiten elders binnen scouting die een goed functioneren als speltaklei­ding nadelig zouden kunnen beïnvloeden.

b. Ook is de groepsraad het recht voorbehouden personen op "non-actief" te plaatsen, de toegang tot de groep te ontzeggen of als lid te weigeren indien zij, naar het unanieme oordeel van de groepsraad, tijdens scouting-bijeenkomsten of elders aantoonbaar een gedrag vertoond hebben dat absoluut niet aan de geldende normen binnen de groep voldoet. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de groepsraad deze (zware) beslissing tot uitsluiting direct schriftelijk melden bij de besturen van de Regio Noord-Holland-Noord en de Regionale Admiraliteit 23. Betrokkene kan aldaar beroep tegen de beslissing van de groepsraad indienen.


HOOFDSTUK 5 JUNIORLEDEN

 

1. Juniorleden zijn alle meisjes en jongens, die het spel van verkennen spelen in één van de speltakken van de groep, uitgezonderd de leden van de stafteams, het groepsbestuur, en de leden van het stichtingsbestuur.

 

2.       Juniorlid kan elk meisje of jongen worden die de volgende leeftijd heeft bereikt:

-         dolfijnen (welpen): vanaf 7 tot 11 jaar,

 -        zeeverkenners (scouts): het kalenderjaar waarin het juniorlid 12 jaar wordt tot 16 jaar,

 -        wilde vaart (roverscouts): het kalenderjaar waarin het juniorlid 16 jaar wordt tot 20 jaar,

 

3.       Alle juniorleden zijn contributie verschuldigd aan de groep. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de groeps­raad, in overleg met het stichtingsbestuur, vastgesteld.

 

4.       De contributie dient jaar­lijks, bij vooruitbetaling, aan de penningmeester van de vereniging te worden voldaan.

 

5.       In principe is overgang naar de volgende speltak altijd in de maand september, tijdens een speciaal voor deze gelegen­heid te organiseren groepsbijeenkomst, het overvliegen.

 

6. a.   Juniorleden welke de leeftijd hebben bereikt om over te gaan naar de volgende speltak en dat om één of andere reden niet willen, dienen uiterlijk bij bereiken van de maximaal voor die speltak vastgestelde leeftijd over te gaan naar de volgende speltak of dienen, in principe, de groep te verlaten. Eén en ander altijd na goed overleg tussen de ouders/verzorgers van het betreffende junior­lid, het betreffende stafteam en zonodig het groepsbe­stuur.

b.       Verzoeken van juniorleden -welke de leeftijd om over te gaan naar de volgende speltak nog niet hebben bereikt- om over te gaan naar de volgende speltak, worden in principe NIET gehonoreerd. Alleen dan wanneer er naar het oordeel van het spelteam een uitzonderlijke situatie is ontstaan, kan in goed overleg met de betrokken spelteams, het juniorlid, diens ouders/verzorgers en zonodig het groeps­bestuur of de groepsraad, anders worden besloten.

 

7.       Het groepsbestuur zal de ouders/verzorgers van de juniorle­den welke de leeftijd bereiken om over te gaan naar de volgende speltak tijdig van de mogelijkheden op de hoogte stellen. Ruim voor de geplande datum van overgang zal, met medewerking van de betrokken stafteams, een contactavond voor de betreffende juniorleden en hun ouders/verzorgers worden georganiseerd.

 

HOOFDSTUK 6 FINANCIëN

 

1. Cursuskosten:

a. De cursuskosten voor het volgen van een basiscursus, welke door Scouting Nederland voor de betreffende speltak is vastgesteld, worden volledig door de Stichting ver­goed. Hieraan zijn geen verdere bepalingen verbonden. De reiskosten komen echter voor eigen rekening.

b. De cursuskosten van andere, voor de groep belangrijke en/of noodzakelijke cursussen (zoals b.v. kamp-bivakerkenning, M3 of motor­drijver) worden vergoed door de Stichting, met dien verstande dat een schriftelijke overeenkomst wordt opge­steld met daarin de bepaling dat degene die betreffende cursus, op kosten van de stichting, volgt minimaal drie jaar lid moet blijven van de AQUARIUS groep en zijn kennis en kunde dienaangaande ter beschikking van de groep stelt. Bij eerder vertrek zal een evenredig gedeel­te van het vergoedde cursusgeld aan de penningmeester dienen te worden gerestitueerd. Het volgen van dergelijke cursussen op kosten van de stichting dient tevoren met het stichtingsbestuur te worden overlegd. Alleen nà verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zal de cursus worden vergoed. Ook in deze gevallen blijven de reiskosten voor eigen rekening.

c. Het staat vanzelfsprekend een ieder vrij cursussen voor eigen rekening te volgen.

 

2. Speltakkassen:

a.       De speltakkas wordt door één van de teamleden door middel van een eenvoudig kasboekje bijgehouden, volgens de voorschriften van de penningmeester van de stichting. De penningmeester is gerechtigd één en ander jaarlijks, op een door hem te bepalen tijdstip, te controleren.

b.       Elke speltak heeft recht op € 4 per juniorlid per kalendermaand, te besteden voor spelactiviteiten. Het is echter niet mogelijk gelden, die in een bepaalde maand niet bij de penningmeester zijn opgenomen, naderhand op te eisen. Wel is het mogelijk gelden, voor maximaal 3 maanden, tevoren bij de penningmeester op te vragen.

c.       Elke spelteam dient jaarlijks op 1 oktober een speltakbe­groting in te dienen bij de penningmeester. Op deze begroting kan ook de aanschaf van duurzame goederen worden voorgesteld.

 

3. Kampfinanciën:

 

a.       Uiterlijk een maand voor de aanvang van het zomerkamp en uiterlijk een week voor aanvang van een ander kamp dient het spelteam een begroting betreffende dat kamp te over­leggen aan de groepsraad. In gezamenlijk overleg is het mogelijk wijzigingen in de begroting aan te brengen. Bij problemen beslist de penningmeester van de stichting.

b.       Ieder spelteam dient een financiële verantwoording aan de groepsraad te overleggen van alle door het team georganiseerde kampen, binnen 8 weken na het kamp.

c.       Negatieve saldi na afloop van een kamp worden in principe aangezuiverd, door de penningmeester van de stichting, uit de groepskas. Echter met dien verstande dat tekorten hoger dan 10% van het totale kampgeld hoofdelijk worden omgeslagen over de stafleden die aan het kamp hebben deelgenomen en geen (volledig) kampgeld hebben betaald.

d.       Positieve saldi tot 10% van het totale kampgeld verval­len aan de speltakkas. Bedragen daarboven vervallen in principe aan de groepskas.

e.       Opgaves voor de kampen kunnen tot uiterlijk vier weken voor aanvang worden gedaan bij de secretaris, tenzij anders in de uitnodiging schriftelijk vermeld. Betaling voor het betreffende kamp wordt tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het kamp giraal voldaan aan de penningmeester. Bij niet tijdige betaling wordt het jeugdlid uitgesloten van deelname aan het kamp. Betaling in termijnen is mogelijk in overleg met de penningmeester.

 

4. Insignekas:

a.       De insignekas wordt beheerd door een staflid.

b.       Insignes en andere attributen worden uitsluitend bij betaling via factuur aan de leden verstrekt.

c.       Insignes en andere attributen worden voor de Scout-Shop prijs of eventueel met een geringe verhoging verkocht. De baten komen ten goede aan investeringen ten behoeve van de insignekas.

d.       Bestellingen van attributen, uniformdelen en dergelijke worden door de beheerder van de insignekas collectief uitgevoerd. Bestellingen worden uitsluitend met een factuur aan de betrokkene overhandigd. Bestelde, maar niet opgehaalde goederen zullen na 30 dagen aan de Scout-Shop worden geretourneerd. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de besteller.

e.       De insignekasbeheerder draagt er zorg voor dat de reke­ningen van de Scout-Shop, binnen de daarvoor geldende termijn van 30 dagen, worden voldaan.

 

HOOFDSTUK 7 HET CLUBHUIS

 

1. Het clubhuis is eigendom van en wordt beheerd door de "Stichting tot behartiging van de belangen van de Aquariusgroep".

 

2.       Voor het vaststellen en controleren van de gebruiksuren van het clubhuis, ligt er in de hal van het clubhuis een "logboek". Iedereen die het clubhuis als eerste be­treedt (dat is dus degene die de deur van het slot doet!) schrijft direct de tijd van opening, zijn/haar naam en de reden van het bezoek in het logboek. Verder noteert men eventuele bijzonderheden die zijn geconstateerd (bijvoor­beeld: "licht nog aan in ....). Bij het vertrek en afslui­ten van de deur, het tijdstip van vertrek, naam en eventuele bijzonderheden invullen. Het is dus heel goed mogelijk er door iemand anders wordt afgesloten, dan degene die heeft geopend.

 

3. Verhuur clubhuis:

a.       Verhuur van het clubhuis kan uitsluitend plaatsvinden via schriftelijke aanvraag bij het bestuur van de Stichting, die gehouden is alle belanghebbenden te informeren. Hij stelt ruim tevoren de groepsraad op de hoogte.

b.       Het clubhuis kan verhuurd worden mits de verhuurperiode niet samenvalt met de bijeenkomsttijden of kampen van één van de waterwerk-onderdelen. Ook is verhuur niet mogelijk tijdens tevoren geplande belangrijke werkzaamheden. Uitzonderingen uitsluitend na overleg met en toestemming van de teamleider/begeleider van de betref­fende speltak of in voorkomende gevallen na overleg met en toestemming van de voorzitter van de bouwcommis­sie.

c. De huurprijs is vastgesteld op € 10 per persoon per overnachting, inclusief de energiekosten. Deze huurprijs geldt zowel voor derden als voor leden tijdens kampen langer dan drie nachten. Leden zijn voor een enkele overnachting geen huurprijs verschuldigd. Voor weekend-kampen geldt voor leden het gereduceerde tarief van € 5 per persoon per overnachting. Uitzonderingen (bijvoorbeeld bezoeken van andere scoutinggroepen) worden uitsluitend gemaakt na overleg met en toestemming van de penningmeester van de stichting.

Naast het normale huurtarief dient de huurder ook voor de kost en inwoning van een eventuele bemanning zorg te dragen.

d. De huurprijs wordt achteraf berekend en dient binnen veertien dagen na afloop van de laatste overnachting te worden voldaan aan de penningmeester van de Stichting.

e.       Derden dienen vooraf een borgsom van € 200 te storten op de bankrekening van de Stichting. Deze borgsom wordt in mindering gebracht op de huurprijs, indien alles “aan boord”, door de daarvoor door de Stichting aangewezen beheerder, in orde is bevonden.

f.       Indien tijdens de verhuur van het clubhuis wordt geva­ren met varend materieel eigendom van de stichting, zal te allen tijde een door de Stichting aangesteld persoon/aangestelde bemanning aanwezig dienen te zijn. Er mag uitsluitend worden gevaren, onder de verantwoordelijkheid van een persoon die over de daarvoor geldige papieren beschikt.

 

4. Gebruik clubhuis voor privé-doeleinden:

a. Met betrekking tot het gebruik voor privé-doeleinden (feestelijke bijeenkomsten e.d.) gelden in de eerste plaats de voorwaarden zoals hierboven genoemd in 3. a, 3. b, en 3. f.

b.       Het gebruik voor privé-doeleinden is uitsluitend toege­staan aan leidinggevenden en bestuursleden van de groep, van 18 jaar en ouder.

c. De verhuurprijs is vastgesteld op € 50 per 24 uur (of gedeelte daarvan) voor de eerste 48 uur en € 25 voor elke 24 uur daaropvolgend.

d. Eventuele schade aan roerende en onroerende goederen wordt verhaald op de gebruiker.

e. Ten aanzien van gedragsregels en dergelijke gelden de door het stichtingsbestuur in overleg met de groepsraad vastgestelde "verhuurvoorwaarden".

 

HOOFDSTUK 8 DE GROEPSSTICHTING

 

1.       De financiële en materiële belangen van de scoutinggroep AQUARIUS worden behartigd door de "Stichting tot behartiging van de belangen van de Aquariusgroep", waarvan wijzigingsakte is opgemaakt op 29 maart 2010. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder nummer: 37112193

 

2. Stichtingsbestuur

a.       Het stichtingsbestuur bestaat uit:

- alle leden van het groepsbestuur,

- eventueel externe deskundigen.

b.       Elk lid van het stichtingsbestuur dient lid te zijn (te worden) van Scouting Nederland.

c.       Leden van het stichtingsbestuur, anderen dan groepsraadsleden, worden voor een periode van drie jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk.