Stichting ter behartiging van de belangen van Scouting Aquarius

 

Alle bezittingen van onze scoutingclub zijn ondergebracht in de Stichting ter behartiging van de belangen van Scouting Aquarius.

Onze stichting heeft ten doel: behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Onze stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het behartigen van de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging;
  2. het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder registergoederen, dienstbaar aan de groepsvereniging;
  3. alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de groepsvereniging of van de stichting.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Voorzitter:

vacature
(wordt waargenomen door de penningmeester en de bestuursleden)

Secretaris:

vacature
(wordt waargenomen door de penningmeester en de bestuursleden)

Penningmeester:

Björn Tesselaar

Krankhoorn 35

1749 AN Warmenhuizen

06-13572810

Bestuursleden

Jan Muntjewerf

J. Ruijsdaellaan 23

1741 KT Schagen

06-54622304