Zo zit het in Dirkshorn!

Dorpsraad, SDD, Dorpshuis, Buurtkamer, Dirkshorn Bruist, snap jij het nog?

  • Logo-SDD-vierkant-groot + tekst
  • logo_dorpsraad
  • logo dirkshorn bruist
  • logo website dirskshorn bruist

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 24-11-2022 | 09:01:17

De Dorpsraad.

De dorpsraad vertegenwoordigt de dorpen Dirkshorn, Stroet en Groenveld tegenover de gemeentelijke organen van de gemeente Schagen, en eventuele andere overheden, in de meest brede betekenis. De dorpsraad tracht deze vertegenwoordiging zo goed mogelijk in te vullen  door regelmatig met de inwoners van de dorpen te overleggen teneinde de inwoners te horen over hun belangen en wensen.

De praktijk

Om goed te weten welke belangen en wensen er leven bij de inwoners wordt er elke 4 jaar een Leefbaarheidsplan opgesteld. Dit Leefbaarheidsplan wordt samengesteld door werkgroepen vanuit de inwoners. In het Leefbaarheidsplan wordt in grote lijnen aangegeven welke belangen en wensen er leven, dit plan is voor de Dorpsraad richting gevend in het overleg met de gemeente. Het meest recente Leefbaarheidsplan staat op deze site van Dirkshorn Bruist op de webpagina van de Dorpsraad. Het Leefbaarheidsplan kent 4 pijlers: wonen en werken, welzijn en eigenheid, verkeer en veiligheid en verenigingen en voorzieningen. Deze laatste pijler valt onder het aandachtsgebied van de SDD.

De Dorpsraad komt 6 keer per jaar bijeen. Twee van deze bijeenkomsten zijn geheel openbaar en zijn bedoeld om de inwoners te informeren over alle zaken die er spelen. De overige 4 bijeenkomsten hebben aan het begin van de bijeenkomst een openbaar deel. Hier kunnen de inwoners aangeven welke zaken en wensen er op dat moment leven. De dorpsraad is bereikbaar via secretariaat@dorpsraaddirkshorn.nl

 

Stichting Dynamisch Dirkshorn ( SDD)

De SDD is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen en stichtingen binnen de gemeenschap Dirkshorn, Stroet en Groenveld.

Het streven van de SDD is erop gericht om alle verenigingen en stichtingen lid te maken en daardoor als één aanspreekpunt voor Dirkshorn, Stroet en Groenveld te fungeren voor de gemeente Schagen en anderen.

Doelstellingen:

Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de verenigingen.

Het samen met de verenigingen opstellen van middellange termijnplannen ten gunste van de verenigingen in Dirkshorn, Stroet en Groenveld. 

Het op peil houden en verbeteren van het(sport)voorzieningen niveau in Dirkshorn, Stroet en Groenveld. Evenals die van verenigingen en activiteiten op het gebied van Kunst, Cultuur, Recreatie en Welzijn. Dit zowel voor wat betreft accommodaties als in financieel opzicht. 

Ondersteunen van de communicatie van de leden d.m.v. de website Dirkshorn Bruist.

De rol voor de SDD zien wij daarbij als richtinggevend, samenbindend, vertegenwoordigend en ondersteunend. Besluitvorming binnen de SDD vindt altijd na raadpleging van de leden plaats!  De SDD is bereikbaar op sdd@dirkshornbruist.nl

 

Stichting Dorpshuis De Kastanjeboom

Centrale rol

De Stichting heeft tot doel het dorpshuis een centrale rol op maatschappelijk gebied in de Dirkshornse gemeenschap te geven. Een plek waar stichtingen, verenigingen en inwonenden zich thuis voelen. Met een goed functionerend dorpshuis en sterke commitment vanuit de gemeenschap heeft deze plek een gezonde toekomst.

Doelstellingen:

De verwerving ( of bouw) en inrichting alsmede het beheer en de exploitatie van een gebouw dat voorziet in de behoefte van een geschikte lokaalruimte voor activiteiten van alle plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige haar ten dienste staande middelen.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting beoogt het algemeen nut.

Het bestuur van het dorpshuis is bereikbaar via mail@dorpshuisdekastanjeboom.nl

 

Buurtkamer

De Buurtkamer is gevestigd in het verzorgingshuis de Hornhoeve en is een initiatief van Wonenpluswelzijn.


Dé plek om mensen te ontmoeten in een ontspannen omgeving waar je tot niets verplicht bent. Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om langs te komen voor een kop koffie en een fijn gesprek of om mee te doen aan een van de vele activiteiten.

De buurtkamer organiseert met enige regelmaat spelletjes of creatieve workshops. Van tijd tot tijd staan er sportieve activiteiten op het programma of wordt er een boeiende spreker of gezellige muziek geregeld. Waarbij er uiteraard rekening wordt gehouden met de op het moment geldende Corona-maatregelen. Houd de agenda goed in de gaten!

Heb je zelf een idee voor een activiteit? Of wil je meehelpen bij het organiseren van eentje? Neem dan contact op. info@wonenpluswelzijn.nl

 

Dirkshorn Bruist

Op initiatief van de SDD is met behulp van SDH vormgeving en Ziber de website Dirkshorn Bruist ontwikkeld. Het is één website waarop alle leden van de SDD een eigen webpagina kunnen ontwikkelen. Verengingen en stichtingen kunnen ook berichten op de website plaatsen . Iedere maand maakt de redactie van de website en keuze uit alle geplaatste berichten en plaatst deze berichten in een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt naar 650 mailadressen gestuurd. Vele verenigingen en stichtingen hebben een eigen webpagina op deze website. Financieel wordt deze website in de lucht gehouden door sponsering door een groot aantal partners. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is Dirkshorn Bruist een zelfstandige website met een eigen redactie. Deze redactie bestaat uit Gonnie van der Molen, Arie Dick Muntjewerf en Sjaak Kroon. Als je als vereniging of stichting interesse hebt op ook een eigen webpagina op te starten, kan je contact opnemen via redactie@dirkshornbruist.nl. De redactie organiseert jaarlijks een bijeenkomst om nieuwe ontwikkelingen op de website uit te leggen en toe te lichten. Hiertoe worden alle leden van de SDD uitgenodigd.

 

Bovenstaand informatie is opgehaald vanuit de diverse websites en webpagina’s.

Bron: Dirkshornbruist